Petro Rychlo. „Immer zurück zum Pruth“

Visnyk Zentru Bukovynosnavstva, 2018, Nr. 2.